تحقیق فروش

شغل آموزش ضمن خدمت شیمیایی مهندسی 2013 mintek

 • رابطه ی اثربخشی دوره های ضمن خدمت کارکنان با پیامدهای شغلی در .

  رابطه ی اثربخشی دوره های ضمن خدمت کارکنان با پیامدهای شغلی در .

  بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان بیمارستان ابوذر اهواز با تعهد. سازمانی، . ضمن خدمت با پیامدهای شغلی کارکنان بیمارستان های اهواز است تا ... در سال 2014 در مطالعه ی خود نشان داد که آموزش Kasausila.

 • ﺗﻌﻬﺪ ﻲ ﺷﻐﻠ ي ﻫﺎ ﺎﻣﺪ ﻴ ي ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﭘ - مجله ایرانی آموزش در علوم .

  ﺗﻌﻬﺪ ﻲ ﺷﻐﻠ ي ﻫﺎ ﺎﻣﺪ ﻴ ي ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﭘ - مجله ایرانی آموزش در علوم .

  11 آگوست 2014 . آﻣﻮزش. ﻫﺎ. ي ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﭘ. ﻴ. ﺎﻣﺪ. ﻫﺎ. ي. ﺷﻐﻠ. ﻲ. : ﺗﻌﻬﺪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ . آﻣﻮزش. ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. ﻋﻤﻮ. ﻣﻲ .. Methods: We conducted this correlational descriptive study in year 2013 on a.

 • تاثیر آموزش مهارت‌های تاب‌آوری بر رضایت شغلی پرستاران‌ - مجله .

  تاثیر آموزش مهارت‌های تاب‌آوری بر رضایت شغلی پرستاران‌ - مجله .

  مقدمه: کارکنان بخش سلامت در مواجهه با عوامل تنش‌زای شغلی زیادی هستند. . بنابراین، پیشنهاد می‌شود آموزش تاب‌آوری در برنامه آموزش ضمن خدمت پرستاران گنجانده شود.

 • اسامی متقاضیان استخدام قراردادی در رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه .

  اسامی متقاضیان استخدام قراردادی در رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه .

  یادآور می گردد اسامی متقاضیان واجد شرایط، تاریخ ، زمان و مکان مصاحبه رشته های شغلی کارشناس آزمایشگاه شیمی، فیزیک و مکانیک خاک (مهندسی نفت,مهندسی شیمی و.

 • تاثير آموزش ضمن خدمت بر مهارتهاي شغلي کارکنان کتابخانه هاي عمومي .

  تاثير آموزش ضمن خدمت بر مهارتهاي شغلي کارکنان کتابخانه هاي عمومي .

  هدف: هدف از اين تحقيق بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر مهارتهاي شغلي کارکنان کتابخانه هاي عمومي شهر تبريز و متغيرهاي موثر بر آن مي باشد. روش پژوهش: روش پژوهش.