تحقیق فروش

تکنیک های با ارزش برای تولید دانه

 • مقاله معرفی دانه گیاه علوفه ای با ارزش درتغذیه دام وطیور - سیویلیکا

  مقاله معرفی دانه گیاه علوفه ای با ارزش درتغذیه دام وطیور - سیویلیکا

  یکی از اساسی ترین چالش های توسعه دامداری در ایران تامین منابع خوراک دام است، در این میان معرفی و شناسایی پتانسیلهای تولیدی و ارزش غذایی منابع خوراک دام .

 • RDF ﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ روش

  RDF ﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ روش

  و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن. ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻓﺮاورش. (. Front-end. ) و روش. ﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ. (. Back-end. ) . ﺷﺪه و اﺟﺰا ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ. RDF . ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی درﺳﺖ روﺷﻬﺎی ﻓﻮق ﮔﺎز ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎﻻ و درﺻﺪ ﮐﻤﯽ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان.

 • نقش تکنولوژی تراریخته در صنعت دام و طیور-ITPNews

  نقش تکنولوژی تراریخته در صنعت دام و طیور-ITPNews

  پرورش دهندگان دام در قسمت های مختلف جهان ترجیح میدهند که از دانه ذرت و سویا به عنوان . بنابراین نیاز جدی برای تکنولوژی جدید که امکان تولید فرآورده هایی با ارزش.

 • تکنیک های استخراج روغن کنفی - بهترین راه برای استخراج CBD .

  تکنیک های استخراج روغن کنفی - بهترین راه برای استخراج CBD .

  19 مارس 2015 . این به این دلیل است که تکنیک های استخراج برای تولید محصولات غنی از . روغن دانه کنف توسط سرد با فشار دادن دانه و پس از آن استخراج نفت، و این روش آسان . ما تولید است، پس از آن ارزش مصرف یک نگاه در روش استخراج روغن شاهدانه.

 • افزودن پوست و دانه گوجه فرنگی به سس کچاپ ب همنظور بهبود ارزش .

  افزودن پوست و دانه گوجه فرنگی به سس کچاپ ب همنظور بهبود ارزش .

  10 مارس 2008 . ﺍﻱ ﺳﺲ ﮐﭽﺎﭖ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﭘﻮﺩﺭ ﭘﻮﺳـﺖ ﻭ. ﺩﺍﻧﻪ ﮔﻮﺟﻪ. ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ . ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎﻱ. ﻛﻠﻴﺪﻱ . ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﺍﻱ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ. ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ. ۷۰. ﻣﻴﻠﻴـﻮﻥ ﺗـﻦ ﮔﻮﺟـﻪ. ﻓﺮﻧﮕـﻲ ﺩﺭ ﺩﻧﻴـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ.

 • جداسازی الکترواستاتیک خشک گرانول گیاهی مواد غذایی -

  جداسازی الکترواستاتیک خشک گرانول گیاهی مواد غذایی -

  تکنیک های جدایی به خشک مواد غذایی گیاهی دانه (i.e, الی) مواد. . روش الکترواستاتیک دارای پتانسیل برای تولید جدید, محصولات با ارزش گیاهی بالاتر, و یا ارائه یک.

 • اتاق کشت علوفه هیدروپونیک | رویشگر

  اتاق کشت علوفه هیدروپونیک | رویشگر

  17 مه 2018 . تولید علوفه هیدروپونیک شامل رشد ونمودانه های غلات با رطوبت و مواد غذایی فراهم شده,خارج از سامانه های . است که نتیجه آن برداشت علوفه های سبز و دانه های باز شده غلات و ریشه های رشد پیدا کرده میباشد. . ۲) بقای گیاهان دارویی با ارزش.

 • 368 K - تحقیقات دام و طیور

  368 K - تحقیقات دام و طیور

  15 ژانويه 2013 . ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش. ﺗﻐﺬﯾﻪ. اي. داﻧﻪ. ي ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺧﺎم و ﻓﺮآوري. ﺷﺪه. ﺑﺎ ﺣﺮارت. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺎي. ﮐﯿﺴﻪ. ﻫﺎي ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز و ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ. ﭘﺬﯾﺮي. ﻣﺎده ﺧﺸﮏ آﻧﻬﺎ. ﺑﺎ ﻣﺪل. ﻫﺎي.

 • مقایسه روشهای مختلف فرآوری دانه جو با استفاده از روش تولید گاز و دو من

  مقایسه روشهای مختلف فرآوری دانه جو با استفاده از روش تولید گاز و دو من

  تعیین ارزش غذایی تفاله. گوجه. فرنگی فرآوری. شده با سطوح مختلف اوره با استفاده از روش. های. کیسه. های. نایلونی و تولید. گاز. اکبر تقی. زاده. 1. *،. امیررهبرپور. 2.

 • با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط برون تنی اجزاء مختلف .

  با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط برون تنی اجزاء مختلف .

  اجزاء مختلف باقال )مغز، پوسته، دانه، غالف و میوه کامل( و پوسته مرکبات ) . های. کلیدی: باقال. -. پوسته مرکبات. -. ارزش غذایی. -. تولید گاز. مقدمه . تکنیک تولید.

 • صفحه شخصی دکتر محمدتقی گلمکانی - دانشگاه شیراز

  صفحه شخصی دکتر محمدتقی گلمکانی - دانشگاه شیراز

  روغن ها و چربی های خوراکی– اسانس و عصاره – استخراج با روش های نوین (مایکروویو، ... توليد ديزل زيستي از دانه هاي ضايعات گوجه فرنگي به روش تبادل استري و .. عملي نانوامولسيون هاي با ارزش غذايي " سومين همايش بزرگ علوم و صنايع غذايي (1394).

 • ﺳﺎزي ﮐﮏ ﺪ ﺗﯽ و ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮآﯾﻨ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺷﺮا - فصلنامه علمی .

  ﺳﺎزي ﮐﮏ ﺪ ﺗﯽ و ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮآﯾﻨ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺷﺮا - فصلنامه علمی .

  18 نوامبر 2016 . ﻫﺎي اﺧﯿﺮ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم،. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﺳـﻨﮕﯿﻦ. اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . ﯾﮑـﯽ از. ﻣﻬﻢ . ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش . ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﮏ .. واﺣﺪ. ﮐﮏ. ﺳﺎزي. ﺗﺄﺧﯿﺮي. ،. ﮐﮏ. ﻫﺎي. ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ. ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ. ﻨآﯾ. ﺪ ﮐﻪ. ﺷﺎﻣﻞ. : -1. داﻧﻪ. اي. 1.

 • SID | استخراج و شناسایی ترکیبات زیست فعال زرشک بیدانه با .

  SID | استخراج و شناسایی ترکیبات زیست فعال زرشک بیدانه با .

  جنس زرشک دارای بیش از 660 گونه است که فقط یک نوع آن زرشک بی دانه به عنوان . قاین و بیرجند تولید می گردد، لذا دانش و پرورش زرشک بی دانه بومی ایران است و . با استفاده از روش های نوین استخراج می توان در حضور مقدار کمی ماده اولیه و حلال در یک زمان . استخراج را با حداقل تغییر در موقعیت ترکیبات با ارزش و تجزیه آنها انجام داد.

 • دانه‌های روغنی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  دانه‌های روغنی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  . از دانه آن‌ها پرورش می‌یابند؛ ولی به‌عنوان منبع باارزش پروتئین نیز مطرح هستند و بقایای . ناخالصی بسیار کمی با سایر مواد ژنتیکی ممکن است کیفیت روغن به‌دست آمده را . کنجاله تولیدی از آنها حاوی مواد سمی باشد؛ بنابراین پرورش‌دهندگان بذر می‌بایست دقت . دو نوع دانه روغنی کُلزا وجود دارد: یکی کلزای سوئدی و کلزای معمولی است.

 • اصل مقاله (2131 K)

  اصل مقاله (2131 K)

  متابولیزم، خوشخوراکی و مورد استفاده قرار گرفتن پروتئین این دانه برای جوجه ها می شوند . آنها همچنین تاکید براین دارند که واریته های زراعی جدید سورگوم با مقدار تانن اندك و ارزش . تولید. غله دنیا می باشد) دامنه توزیع و پراکندگی آن است. سورگوم همراه با ارزن .. ۸۸ درصد تانن با روش Sibbald (۱۹۸۳) تعيين جوجه های گوشتی تغذیه شده با.

 • ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﯿ 4 - علوم و صنایع غذایی ایران

  ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﯿ 4 - علوم و صنایع غذایی ایران

  10 آگوست 2010 . و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ. ،. روش ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ. - 1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزان.

 • بررسی ارزش غذایی و عملکرد علف سبز غلات تولید شده در سامانه .

  بررسی ارزش غذایی و عملکرد علف سبز غلات تولید شده در سامانه .

  ارزش ﻏﺬاﯾﯽ. ﻋﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪي. و. ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي. ﺟﻮ و ذرت. ﺑﺎ روش. ﻫﺎي. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﮔﺮدﯾﺪ . داﻧﻪ. ﭼﻨﺪ. ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰ. اﯾﺶ. ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺎ روش ﻣﺰﺑﻮر. ﺳﺒﺐ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ.

 • تولید محتوا | بازاریابی دیجیتال

  تولید محتوا | بازاریابی دیجیتال

  تولید محتوا | برنامه بازاریابی دیجیتال | محتوای با ارزش | جستجو | الهام بخشیدن | تیم . با تکنیک های مختلفی مانند گوش دادن به شبکه های اجتماعی، تحقیق بازار و . ترکیب این دانه های کاشته شده با تجزیه و تحلیل نتایج آن ها، به شما کمک می کند که.

 • دستاوردها و برنامه های جاری - پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

  دستاوردها و برنامه های جاری - پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

  ایجــاد ارقــام و هیربیدهــای ارزن دانــه ریــز و مرواریــدی متحمــل بــه خشــکی بــا . برنامه تحقیقاتی تولید فراوردههای زیستی با ارزش از پسامندهای کشاورزی به روش.

 • ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯼ ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ - World Bank Group

  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯼ ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ - World Bank Group

  ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺸﺨﺎﺵ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ. ﻧﺸﺮ .. ﺳﺎﺣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﺻﻼﺕ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﻏﺪﺍﺭﯼ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﻏﻦ، ﻣﯿﻮﻩ.

 • شکوفایی صنعت دام و طیور با محصولات تراریخته - عصرایران

  شکوفایی صنعت دام و طیور با محصولات تراریخته - عصرایران

  12 آگوست 2017 . بدون شک در مقابل افزایش تقاضای جهانی باید از تکنیک های جدید برای افزایش . پرورش دهندگان دام در قسمت های مختلف جهان ترجیح می دهند که از دانه ذرت و سویا به . هایی با ارزش غذایی بالاتر و همچنین تولید بیشتر را فراهم می سازد.

 • های تشخیص، درمان و ایمنی زائی علیه آن مکانیسم سمیت، روش ریسین سم :

  های تشخیص، درمان و ایمنی زائی علیه آن مکانیسم سمیت، روش ریسین سم :

  و. در مجموع. با. 2. مرحله جداسازی با بازده شیمیایی. 95. درصد. سم خالص تولید می. شود . با این حال، حتی. سم. ریسین خام بسیار سمی است، همچنین دانه. های. آسیاب. شده ب.

 • : ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ارزش داروﻳﻲ دﺳﺘﻮرزي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻬ

  : ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ارزش داروﻳﻲ دﺳﺘﻮرزي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻬ

  23 آوريل 2013 . اﻧﺪازﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫﺎي اﻟﻘﺎ و . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺎز رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ. ﻫﺎي .. روش. ﻫﺎي. اﺻﻼح. ﮔﻴﺎﻫﺎن. داروﻳﻲ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. اﻓﺰاﻳﺶ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ. ﻫﺎي. ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ. ﻣﻮرد . داﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﺮده، ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ،. ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶ. ﻫﺎ. و ﻏﻴﺮه. ) و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي. ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﮔﻴﺎه.

 • بلکولاد - Puratos

  بلکولاد - Puratos

  بلکولاد به عنوان یکی از پیشگامان عرصه شکلات با ارزش افزوده، برای مصارف . و آب و هوایی در ترکیب با شیوه های تولید محلی مانند تخمیر و تکنیک خشک کردن . ما، با استفاده از دانه های کاکائو مزارع Rainforest Alliance CertifiedTM * تولید میشوند.