تحقیق فروش

alpina قدرت زیستی 2100

  • برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهش های علوم و .

    برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهش های علوم و .

    4 ا کتبر 2015 . Mortirella alpina .. 2000. Approved methods of the AACC. St. Paul, MN: American Association of Cereal .. اﺳﺘـﻔﺎده از اﯾﻦ اﺷﻌﻪ، ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺿﻌﯿﻒ آن اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺒﻮر اﯾـﻦ .. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﯾﺴﺘﯽ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻤﯿﺮ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﻮﮐﺰ. 70(.